Dugnad 1-22

Nå står Husebylåven klargjort for ombygging til kulturformål

I alt ca. 40 medlemmer i Skedsmo Kulturforum, Huseby Gårds venner, Skedsmo historielag og Skedsmo Samfunnshus deltok i en 3-dagers dugnad for å tømme låven for alt utstyr som skal tas vare på samt rusk og rask som skal kastes.

Ildsjeler og lag og foreninger på Skedsmokorset har gjennom ca. 20 år arbeidet for å få ombygget låven på Huseby Gård på Skedsmokorset til kulturformål. Det ble også gjennomført en tilsvarende ryddedugnad i 2006, men den gangen ble dessverre byggeprosjektet stoppet.

Det har vært nedlagt tusenvis av timer gjennom disse årene fra frivilligheten på Korset hvor ulike planer og forslag har vært utarbeidet og drøftet. Nå kan det se ut til at alt arbeidet endelig resulterer i et positivt vedtak i kommunestyret i Lillestrøm kommune den 15. juni.

Planene er klare for en ombygging av 1. etasje i låven med en kafé/møteplass, aktivitetskjøkken, toaletter, et møterom til ca. 20 personer samt en større sal til ca. 100 personer. Her skal det gis rom for foreningers behov for lokaler til sine møter og arrangementer.

I saksframlegget fra kommunedirektøren står det: «I arbeidet med å definere driftsmodell og bruk av Husebylåven er det sendt ut en spørreundersøkelse til frivillige lag og foreninger på Skedsmokorset. Undersøkelsen viser at hovedvekten av ønsket bruk av Husebylåven er større arrangementer med inntil 100 deltakere, og fordelt over mange ulike organisasjoner. Det er også flere som ønsker en mer regelmessig aktivitet. Det ble også spurt om hvilke type lokaler og utstyr frivilligheten ønsket, og hovedvekten her dreide seg om enten en større møteplass, eller en kultursal. Moderne AV-utstyr og lyd/lys-utstyr til ulik kulturell formidling.

I tillegg til spørreundersøkelsen som er sendt ut har det, iht. tidligere vedtak, vært en fast innspillgruppe av sentrale aktører som har fulgt prosjektet gjennom ulike faser. Det har vært deltakere fra Skedsmo Kulturforum (tidligere Skedsmokorset Kulturforum), Skedsmo Samfunnshus, MIA (museene i Akershus), Huseby gårds venner og Skedsmo historielag. Det er gitt innspill på romløsning, utforming av bygget og estetikk, samt driftsmodell og bruk av Husebylåven.»

Kommunedirektøren uttaler i sin konklusjon i saksframlegget «Prosjektet Husebylåven har vært under arbeid i mange år, uten at det har latt seg realisere. Konseptet som nå er utarbeidet, er av nøktern standard og prosjektutviklingen har vist at prosjektet er mulig å realisere. Frivilligheten, lag og foreninger på Skedsmokorset har ønsket prosjektet i mange år.»

Daglig leder i Skedsmo Kulturforum Eivind Klemp er svært fornøyd med at det nå endelig ser ut til at drømmen om Husebylåven som kulturell møteplass på Skedsmokorset blir en realitet. «Det har vært en svært lang og kronglete reise dette her, men alle motbakker er nå glemt – forutsatt at politikerne i Lillestrøm kommune følger kommunedirektørens anbefaling» uttaler han.

Nå står altså låven tom og klar for ombyggingsarbeidene. «4 digre containere har i løpet av dugnaden blitt fylt opp og kjørt bort. Vi har satt inn det som skal tas vare på i det gamle fjøset som ikke skal ombygges – i denne omgang» smiler Eivind Klemp.

Det har vært lagt ned en uvurderlig innsats av dugnadsgjengen som uttalte: »Dette er virkelig meningsfylt dugnadsarbeid – noe som vil gi innbyggerne på Korset en fantastisk møteplass på Bygdetunet – en perle for alle!»

Dugnadsgjengen koser seg med nystekte vafler og kaffe i de grønne og vakre omgivelsene på Huseby Gård.

Del artikkel