Vedtekter

Vedtatt på Generalforsamlingen 29. april 2021

§1 Selskapsform og selskapskommune

Skedsmo Samfunnshus AS er aksjeselskap.
Selskapets kontor er i Skedsmo kommune.

§2 Formål

Formålet med selskapet er å fremme kultur- og foreningslivet på Skedsmokorset og omegn, ved å etablere og drive et samfunnshus for dermed å skaffe eierne et høvelig samlingssted med rom for møter, konserter, teaterfremsyninger, studierom, foreningskontorer etc.

§3 Bruken av huset

Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål.

Lokalene disponeres slik som selskapet finner det formålstjenlig med hensyn til økonomi og de formål som huset skal gi plass for. Aksjonærene gis fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler, deretter gis fortrinnsrett til lokale lag og foreninger. 

Leievilkårene fastsettes av styret i egne leiekontrakter. Styret inngår leiekontraktene på selskapets vegne. 

§4 Aksjenes pålydende, aksjonærenes kvalifikasjoner

Selskapets aksjekapital er på NOK 540 000 fordelt på to aksjeklasser, klasse A og klasse B:

62 A – aksjer à NOK 100

5338 B – aksjer à NOK 100

A – aksjene har stemmerett. B – aksjene har ikke stemmerett. Videre kan A-aksjonærene møte på generalforsamlingen med en ekstra representant for hver A-aksje de har utover 1 A-aksje. For øvrig har aksjene i de to aksjeklassene like rettigheter.

Det skal ikke betales utbytte på aksjene.

Aksjer i selskapet kan innehas av allmennyttige organisasjoner, institusjoner og foreninger med tilknytning til Skedsmokorset og omegn, samt andelseiere i det tidligere Samfunnshuset på Skedsmokorset BA og utleier iht. leieavtale av 03.10.2002, tgl. 04.03.2003, hvor selskapet etter tiltransport av avtalen er leietaker i Skedsmo Senter.

Det føres særskilt protokoll over aksjeeierne og aksjenes fordeling.

Aksjene skal ikke noteres i Verdipapirsentralen.

§5 Fremtidige emisjoner og overdragelse av aksjer

Ved emisjon må nytegner av aksjene har kvalifikasjoner som nevnt i § 4. Generalforsamlingen beslutter tegningskursens størrelse, og om det skal være A eller B aksjer, eller en kombinasjon av disse.

Overdragelse av aksjer kan ikke skje uten generalforsamlingens samtykke. Ved overdragelse av aksjer har utleier iht. leieavtale av 03.10.2003, tgl. 04.03.2003, hvor selskapet etter tiltransport av avtalen er leietaker i Skedsmo Senter, forkjøpsrett til 50 % av de aksjer som skal overdras, til pålydende kurs. De øvrige 50 % har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett til, til samme kurs. Ved emisjon skal utleier ha rett til å tegne like mange aksjer som den foreslåtte emisjon, og på samme vilkår. Dersom leieavtalen opphører og selskapet flytter fra Skedsmo Senter, har selskapet en rett til å kjøpe utleiers aksjer til pålydende i sammenheng med dette.

Hvis flere ønsker å kjøpe skal aksjene fordeles forholdsmessig etter deres øvrige aksjebeholdning. De aksjene som ikke lar seg fordele etter dette, skal fordeles etter loddtrekning blant de interesserte aksjonærer.

Ingen aksjonær kan eie mer enn 5 A-aksjer.

§6 Lagets besluttende organer

Selskapets besluttende organer er:
a) Generalforsamlingen
b) Styret

§7 Valgkomitéen

Innkalling til generalforsamling:

Ordinær generalforsamling holdes innen utgang av april.

Styret kaller inn til generalforsamling med foreløpig dagsorden i løpet av januar gjennom Samfunnshusets hjemmeside og til aksjonærene.

Forslag til saker på dagsorden må være styret i hende senest 2 måneder før møtet.
Endelig dagsorden sendes ut normalt 6 uker før avholdelse via e-post og brev.

Styret kan beslutte at dokumenter til generalforsamlingen isteden skal gjøres tilgjengelige elektronisk.

Gjennomføring av generalforsamling:

Aksjonærene representert ved sine fremmøtte representanter med fullmakt har stemmerett.
Generalforsamlingen kan kun behandle saker som står på dagsorden.
Vedtak fattes ved alminnelig flertall av de fremmøtte med stemmerett, dersom vedtektene ikke bestemmer annerledes.
Møteleder velges av generalforsamlingen.
Det føres protokoll over forhandlingene som undertegnes av to representanter valgt på møtet. Kopi av protokollen sendes ut til samtlige aksjonærer og legges ut på Samfunnshusets hjemmeside.
Hver A-aksje gir en stemme. Ingen aksjonær kan stemme for mer enn 5 A-aksjer.

Saker på generalforsamlingen:

Konstituering, herunder godkjenning av fullmakter.
Styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning.
Styrets budsjettforslag
Aktivitetsplan for kommende år.
Valg
a. Styreleder
b. Styremedlemmer
c. Vararepresentanter
d. Valgkomitè
e. Revisor
Andre saker som er oppført på dagsorden.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når aksjonærer som representerer minst 1/3 av A aksjonærene forlanger det, med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan bare behandles saker som er satt opp på dagsorden. Vedtak krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§9 Styret

Styret velges av generalforsamlingen og drives etter følgende kriterier:

  1. Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Minst ett av styremedlemmene bør være under 25 år.
  2. Styrets medlemmer velges normalt for 2 år av gangen.
  3. Maksimum 3 styremedlemmer bør være på valg samtidig.
  4. Styrets leder velges skriftlig av generalforsamlingen, det øvrige styret konstituerer seg selv.
  5. Ingen kan tjenestegjøre i styret sammenhengende i mer enn 10 år.
  6. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller nestleder, er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget.
  7. Styret iverksetter generalforsamlingens vedtak.
  8. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte selskapets aktiva eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende selskapets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift, uten etter generalforsamlingens fullmakt.
  9. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen legges ut på selskapets hjemmeside.
  10. Selskapet tegnes av styrets leder eller nestleder og to styremedlemmer i tillegg.

§10 Daglig leder og annen arbeidshjelp

Daglig leder og annen arbeidshjelp ansettes eller leies inn av styret. Daglig leder er direkte underlagt styrets ledelse og kontroll, og plikter å rette seg etter de pålegg som styret og dets leder gir. Dersom annen arbeidshjelp ansettes eller leies inn, er denne underlagt daglig leders arbeidsledelse. Styret kan utarbeide instruks for stillingene. 

§11 Regnskap

Selskapets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap i henhold til norsk regnskapslov. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember.

§12 Valgkomite

Valgkomiteen velges og drives etter følgende kriterier:

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Medlemmene velges for 2 år av gangen og varamedlemmer for 1 år.
Maksimalt 2 medlemmer bør være på valg samtidig.
Sammenhengende funksjonstid for hvert medlem avgrenses til 4 år.
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet skal også inneholde kandidater til valgkomiteen.

§13 Endringene i vedtektene

Endringer i vedtektene krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag fra aksjonærene om endringer i vedtektene må være kommet til styret senest 3 måneder før generalforsamlingen.

§14 Oppløsning

For at oppløsning og overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Hvis ikke 2/3 av stemmene er representert på møtet, kan de møtende på et nytt møte hvor alle aksjonærer er innkalt med minst 1 måneds varsel, vedta oppløsning med 2/3-dels flertall av de fremmøtte stemmer.

Ved oppløsning skal formuen disponeres etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen, som skal skje i henhold til de regler som gjelder for oppløsning av aksjeselskap.